fbpx

Laenutustingimused

  1. Laenutusperioodi pikkust arvestatakse päevades, juhul kui pole muud kokkulepet (nt sünnipäevapakett) ning minimaalne laenutusperiood on 2 nädalat ehk 14 päeva. Laenutuse alguseks loetakse hetk, mil mäng/mänguasi on Laenutajale üle antud ning lõppeb selle tagastamisel kokkulepitud kohta.
  2. Postipakiga laenutades, algab laenutusperiood paki saabumise hetkest ning tagastamiseks saadetakse tagastuskood.  
  3. Tähtajaks mitte tagastatud mängu/mänguasja eest maksab Laenutaja iga viivitatud päeva eest viivist 1 euro.
  4. Laenutustasu tasutakse LaenuLelu OÜ kodulehel pangalingi kaudu või ettemaksuarve alusel.
  5. Laenutaja on kohustatud kasutama laenutatud mängu/mänguasja heaperemehelikult ning üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, järgides kõiki kasutuseeskirju ning juhiseid. Mängu/mänguasja kaotamise või rikkumise korral hüvitab Laenutaja LaenuLelu OÜ-le eseme maksumuse ostuhinna väärtuse Rikkumise ulatuse määrab ja kinnitab LaenuLelu OÜ.
  6. Laenutaja vastutab laenutusperioodi jooksul mängu/mänguasja kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, välja arvatud mängu/mänguasja normaalne kasutamisest tingitud kulumine. Laenutaja teatab LaenuLelu OÜ-le koheselt mängu/mänguasja katki minekust, mistahes kahjustumisest, samuti eseme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
  7. Kui Laenutaja on tekitanud mängule/mänguasjale remontimisvajadust, mis on tingitud eseme mittenõuetekohasest kasutamisest, on LaenuLelu OÜ-l õigus nõuda Laenutajalt remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.
  8. LaenuLelu OÜ-l on õigus laenutussuhe erakorraliselt katkestada, juhul kui Laenutaja tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb mängu/mänguasja seisund või tekib oht selle kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks. Laenutajal on õigus mängu/mänguasja kasutamine katkestada samadel põhimõtetel.
  9. Laenutaja on tutvunud laenutustingimustega ning LaenuLelu OÜ on Laenutajat piisavalt informeeritud mängude/mänguasjade omadustest, laenutuse hinnast ja kasutamist puudutavatest aspektidest. Laenutajal on õigus saada vastused kõigile mänguasja kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele.
  10. Laenutaja nõustub isikuandmete töötlemisega (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, elukoht). Kohustuse mittetäitmise ja võlgnevuse korral nõus nende edastamisega kolmandatele isikutele.