fbpx

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (LaenuLelu OÜ) (edaspidi andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on füüsiline isik, kes laenutab andmetöötleja kodulehelt või Facebooki lehelt tooteid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud eelkõige elektrooniliselt (kodulehe, Facebooki ja e-posti vahendusel).

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel tooteid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

 Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmeid:

·       Andmesubjekti isikuandmeid: (ees- ja perekonnanimi; telefoninumber; e-posti aadress; kohaletoimetamise aadress; arvelduskonto number).

·       Veebilehe külastatavuse statistika – nt Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Isikuandmete kasutamine

Andmetöötleja kasutab isikuandmeid:

·       kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks laenutuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete ja toodete edastamiseks;

·       kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Veebilehe külastatavuse statistikat kasutatakse veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevalt vajalik.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil laenulelu@laenulelu.ee

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lõppsätted

Käesolevad privaatsuspoliitika tingimused on koostatud kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe laenulelu.ee kaudu.